Thema's verder uitgewerkt

Gentle Teaching is een breed gedachtengoed. Aanvullend op de samenvatting die op deze website te vinden is, worden in dit onderdeel van de website verschillende thema's van Gentle Teaching verder uitgewerkt.

 

Aanrakingen

In gentle teaching wordt bewust gebruik gemaakt van warme en veilige aanrakingen; ook bij mensen die aanrakingen afwijzen.

Angsten

 Mensen kunnen last hebben van veel verschillende angsten.

Begrenzen of begeleiden

Mensen met bijzondere kwetsbaarheden zijn niet altijd in staat grenzen van anderen te zien en er rekening mee te houden.

Voorzichtig binnenkomen

Iemand die angst heeft voor menselijke nabijheid zal het eng vinden als we proberen een dieper contact tot stand te brengen. 

Claimen

Als we spreken over claimend gedrag, bedoelen we hier doorgaans mee dat iemand aanhoudend om aandacht vraagt en niet kan wachten tot hij het krijgt.

Gedragsproblemen

Bij Gentle Teaching praten we liever niet over gedragspoblemen maar over de problemen die een persoon heeft en die aanleiding zijn voor het gedrag.

Geliefd en liefdevol

Sommigen  gebruiken lievere termen als 'waarderen' of 'respect', maar dat dekt de lading waar het om gaat niet.

Geweldloosheid

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe je Gentle Teaching toepast als er een escalatie is of als een persoon agressief wordt of grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Respect voor grenzen

Ieder mens heeft grenzen. Deze grenzen dienen gerespecteerd te worden, maar dat betekent niet dat we ze ten alle tijden moeten laten zoals ze zijn.

Groei van binnenuit

Persoonlijke groei niet komt door aan de buitenkant te sleutelen, maar door de persoon van binnenuit te laten groeien.

Straffen

In vrijwel alle culturen wordt gebruik gemaakt van straffen om het gedrag van anderen te veranderen. Het is echter de vraag of je dit wilt doen. 

Taalgebruik

De manier waarop we over mensen praten beinvloedt onze gevoelens en handelen naar de persoon. 

Vraaggericht werken

Bij gentle teaching geven we een bijzondere uitleg aan het begrip 'vraaggestuurde zorg'. We zeggen "geef de persoon wat hij vraagt om te kunnen geven wat hij nodig heeft". 

Gevoelens en emoties van de begeleider

De begrippen liefde en liefdevolle gevoelens zijn voor sommigen van ons zwaarbeladen begrippen. Sommigen gebruiken hier liever andere woorden voor.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer