Opvoeding en onderwijs

Het aantal kinderen dat als 'gedragsmoeilijk' bestempeld wordt neemt toe. Deels kan dit komen doordat we in de huidige samenleving meer moeite hebben met 'normaal' druk gedrag van kinderen. Een kind dat wat drukker is dan gemiddeld wordt al snel als 'gedragsmoeilijk' gezien. Daarnaast is het ook een gegeven dat er steeds meer kinderen zijn die de diagnose autisme of ADHD hebben; twee diagnoses die voor veel mensen synoniem zijn met gedragsproblemen. Wat de oorzaak ook is, deze kinderen hebben een ding met elkaar gemeen. Ze lopen het risico in een patroon van actie-reactie te komen waarin ze zich steeds meer verstoten gaan voelen door de volwassenen en de wereld om hen heen.

 

Vaak wordt in de opvoeding van, en het onderwijs aan kinderen gebruik gemaakt van een beheersmatige benadering, waarin met belonen en straffen geprobeerd wordt het gedrag te beïnvloeden. Dit is zo'n gemeengoed in onze samenleving dat we het amper in de gaten hebben. Voor een gemiddeld kind zal dit niet zo'n grote impact op de latere ontwikkeling hebben, maar voor kinderen die door hun gedrag vaker te maken hebben met deze beheersmatige benadering heeft het wel

Hans heeft autisme. Al op jonge leeftijd kon hij zich gemakkelijk verliezen in zijn stereotype dingen. Voor zijn ouders was dit lastig. Ze kregen het advies om Hans 'kort' te houden en hem duidelijke grenzen aan te bieden. Omdat Hans niet altijd luisterde, spraken ze hem vaak op een strenge toon toe, keken ze streng en pakten hem soms even stevig beet om hem tot de orde te roepen. Het lukte steeds minder gemakkelijk om hem op een warme vriendelijke manier uit zijn stereotype gedrag te halen en er waren steeds vaker escalaties thuis.

Op school ging het niet veel anders. Ook daar luisterde Hans niet als de leerkracht hem op een gewone manier vroeg zich te richten op zijn werkje of om rekening te houden met de andere kinderen in de klas. De leerkracht 'moest' vaker gebruik maken van streng optreden en soms werd Hans even naar een apart kamertje om het rustig te laten werken, zonder afgeleid te worden. Soms vond Hans dit wel prettig, maar soms ervoer hij dit als straf.

degelijk grote gevolgen. Iedere keer dat we een kind corrigeren op een beheersmatige manier, leren we hem dat dit de manier is waarop we onderlinge problemen oplossen, en het kind zal minder reageren op een warme, liefdevolle benadering. 

 

Aan het gebruik van straffen kleeft een aantal onbedoelde neveneffecten. Zie hiervoor ook het thema-artikel over straf. Gedragsbeïnvloeding door gebruik te maken van belonen en straffen leidt ertoe dat het kind geleerd wordt zich aan te passen aan wat de omgeving van hem wil. Hierdoor is er geen sprake van innerlijke morele ontwikkeling. Het kind zal daardoor ook later mogelijk erg beïnvloedbaar blijven door de omgeving. Het hangt er dan maar net van af of dit een positieve of een negatieve invloed is.

 

Een beheersmatige opvoeding / begeleiding kan er ook toe leiden dat het kind zich gaat verzetten tegen het niet-persoonlijke systeem en tegen de samenleving die door dit systeem vertegenwoordigd wordt. Ze zullen geen reden hebben zorgzaam voor anderen te zijn, omdat ze zelf niet voelen dat anderen zorgzaam voor hen zijn. Op langere termijn kunnen de gevolgen daardoor zeer schadelijk zijn, zowel voor het kind als voor de samenleving.

 

Jong geleerd, oud gedaan

 

Bij gentle teaching richten we ons in eerste instantie op het ontwikkelen van een onvoorwaardelijke relatie met het kind. Daarmee willen we niet zeggen dat alles wat het kind doet goed is. Als een kind over grenzen gaat, zal het bijgestuurd moeten worden. We doen dit echter niet door te straffen of af te wijzen. We streven naar een situatie waarin het kind ons vertrouwt en onze opvoeding / leiding op natuurlijke wijze aanvaardt. En we proberen gericht de positieve en zorgzame kwaliteiten van het kind te bevorderen. Daarmee geven we een positieve richting aan de sociale ontwikkeling van het kind.

Om dat te kunnen is een investering in een onvoorwaardelijke relatie met het kind noodzakelijk.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer