Basistraining

De basiscursus is bestemd voor iedereen die een rol speelt in de directe begeleiding van mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Dit zijn ouders, dagelijkse hulpverleners en hun leidinggevenden, gedragsdeskundigen, leerkrachten in het speciaal onderwijs, enz.

Resultaat

De deelnemers hebben kennis met betrekking tot de theorie van Gentle Teaching en de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid en kunnen dit toepassen in hun werk en in hun relaties met de mensen die ze ondersteunen. Ze zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en emoties in relatie tot de cliënt en kunnen deze op een constructieve en professionele manier benutten om de cliënt te bieden wat deze nodig heeft.

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke handicap, een chronische psychiatrische ziekte, dementie of een andere handicap die de ontwikkeling of het in stand houden van veilige relaties kunnen belemmeren.

Tijdsbesteding:

8 dagdelen of 4 hele dagen

De tijdbelasting buiten de trainingsdagen is ongeveer 10 uur voor bestuderen van het werkboek en uitwerken van opdrachten.

Inhoud van de cursus

De deelnemers worden gevraagd een persoon waar ze mee werken als casus in te brengen. Voor deze personen werken de deelnemers een concreet plan uit dat in de eigen ondersteuningsplannen kan worden verwerkt. Hierdoor leidt de cursus tot een concreet resultaat waar de deelnemer in de eigen praktijk mee kan werken.
In de cursus worden de volgende dimensies uitgewerkt.

Theoretische uitgangspunten

Behandeld worden de achtergrond van gentle teaching, de onderliggende mensvisie en visie op hulpverlening, het verschil tussen de toepassing als basisbenadering en de methodische toepassing.

Anders kijken naar de persoon

De cursisten ontwikkelen inzicht in de mate waarin de persoon zich veilig en verbonden voelt met anderen en de mate waarin hij steun van anderen kan vragen of aanvaarden. Het gedrag van de persoon wordt gerelateerd aan zijn sociaal-emotionele mogelijkheden en eventuele traumatiserende levenservaringen. Ook wordt hierbij gekeken naar het effect van de combinatie van persoonlijke beperkingen en het sociale leerproces dat de persoon heeft doorgemaakt.

Bevorderen van geluk / levenskwaliteit

Er wordt een model aangereikt waarmee levenskwaliteit hanteerbaar wordt gemaakt en waardoor gedragsbeïnvloeding kan plaats vinden door bevordering van de levenskwaliteit (ofwel het geluk) van de persoon, in plaats van beheersing van het gedrag.

De ontwikkeling van de begeleider

Ontwikkelen van companionship is een veranderingsproces bij zowel de persoon als de begeleider. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de begeleider.

Methodische toepassing

Aanvullend op een goede grondhouding, is het voor veel personen nodig dat op individuele basis een methodisch ondersteuningsplan wordt opgesteld en uitgevoerd. Deze methodiek wordt uitgewerkt.

Invoeren van gentle teaching

Samen wordt gekeken wat voor de eigen werksituatie een geschikte strategie is om gentle teaching in te voeren en te borgen.

Certificaat

Deelnemers die tenminste 75% van de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, krijgen na afloop een certificaat van deelname.

Kosten

individuele inschrijving € 395 per persoon (inclusief lunches en een werkboek)
in-company (groepsgrootte maximaal 20 deelnemers) € 2975 (inclusief werkboeken, exclusief reiskosten)

Indien een instelling in plaats van de 8 dagdelen een andere vorm wil, kunnen daar in overleg afspraken over worden gemaakt.

Accreditatie is aangevraagd bij het register voor Vaktherapeuten en het Kwaliteitsregister VenV.

Ga voor de geplande data naar de agenda .

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer